REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HAPPIES.PL

z dnia 1 maja 2019 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem: happies.pl jest prowadzony przez Marię Zakrzewską (NIP: 947-194-18-99, REGON: 101581042) oraz Macieja Zakrzewskiego (NIP: 521-323-05-54, REGON: 101581059) prowadzących działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej „PLANTUM Maria Zakrzewska Maciej Zakrzewski spółka cywilna” z siedzibą w Zgierzu (95 – 100 Zgierz) przy ulicy Zagadkowej 10. Powyższa spółka cywilna posiada następujący numer NIP: 732-217-15-21 oraz REGON: 101583101. Adres do korespondencji: Plantum – Happies.pl 91-341 Łódź, ul. Św. Teresy 100
 2. Przedmiotowy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe pojęcia należy przez nie rozumieć:
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Sprzedawca – Maria Zakrzewska (947-194-18-99, REGON: 101581042) oraz Maciej Zakrzewski (NIP: 521-323-05-54, REGON: 101581059) prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej „PLANTUM Maria Zakrzewska Maciej Zakrzewski spółka cywilna” z siedzibą w Zgierzu (95 – 100 Zgierz) przy ulicy Zagadkowej 10, spółka cywilna posiada następujący numer NIP: 732-217-15-21 oraz REGON: 101583101.
 6. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 8. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem internetowym happies.pl.
 9. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 10. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 12. Konto – konto klienta w Sklepie w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 13. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 14. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 15. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 16. Produkt (Towar) – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 17. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie u sług i umowę o dzieło.
 18. Gwarancja – Sprzedawca udziela gwarancji na każdy Produkt. Obowiązkiem Klienta jest prawidłowa konserwacja Produktu oraz przestrzeganie zasad wynikający z instrukcji obsługi.
 19. Termin gwarancji – termin gwarancji wynosi 3 lata licząc od dnia, w którym Konsument otrzymał Produkt lub 12 miesięcy licząc od dnia, w którym Przedsiębiorca otrzymał produkt.
 20. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu Internetowego umów sprzedaży produktów, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 21. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do przeglądania Produktów w Sklepie Internetowym i składania zamówień niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych: posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet; posiadanie przeglądarki internetowej, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail)
 22. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 23. Wszystkie treści umieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.happies.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie do składania ofert.
 24. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego jest zobowiązany do:
 25. Korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 26. Korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
 27. Niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym
 28. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
 29. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 30. Niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam)
2. DANE KONTAKTOWE
 1. Adres Sprzedawcy: Plantum – Happies.pl 91-341 Łódź, ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 100
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: happies@happies.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: ………………
 4. Klient Sklepu może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 9 – 17 (koszty połączenia według stawek dostawcy usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient).
3. REJESTRACJA I LOGOWANIE W SKLEPIE
 1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie udostępnienia Klientom możliwości założenia i późniejszego korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.happies.pl.
 2. Usługa Konta Klienta polega na udostępnieniu Klientom możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.
 3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna, nieodpłatna i nie jest konieczna do złożenia Zamówienia.
 4. Klient jest uprawniony do składania zamówień w dwóch sytuacjach:
 5. zarejestrowania Konta Klienta w Sklepie Internetowym
 6. bez rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym
 7. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie Internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji poprzez podanie co najmniej następujących danych:
 8. imię i nazwisko oraz
 9. adres poczty elektronicznej (e-mail)
 10. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta.
 11. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej oraz hasło.
 12. Po zalogowaniu do Sklepu internetowego należy uzupełnić informacje określające dane Klienta niezbędne w celu dokonania zamówienia i umożliwienia prawidłowej dostawy. Klient może żądać usunięcia Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie pisemnego wniosku o jego usunięcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres happies@happies.pl lub adres pocztowy wskazany w § 2 Regulaminu.
 13. Złożenie wniosku, o którym mowa w pkt 8 powyżej nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed dniem jego złożenia.
4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 1. Ceny znajdujące się w Sklepie Internetowym pod adresem happies.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, bez wpływu na ceny dotyczące zamówień złożonych wcześniej lub będących w trakcie realizacji.
 2. Ceny, o których mowa w pkt. 1 powyżej nie obejmują kosztów dostawy Produktów. Koszty dostawy zamówionych Produktów są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Produktu oraz koszty dostawy.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną dla Klienta jest ta podana w podsumowaniu zamówienia w chwili jego składania za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 4. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej www.happies.pl w Sklepie Internetowym.
 5. Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 6. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 13:00, w soboty, niedziele oraz święta będą realizowane następnego dnia roboczego.
 7. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu i zaakceptowanie go. Przedmiotowa akceptacja jest dokonywana poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Produktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia Klient otrzyma automatyczną odpowiedź ze sklepu w formie wiadomości e-mail zawierającą wybraną przez Klienta metodę płatności oraz potwierdzającą złożone zamówienie.
 9. Jeśli po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka Produktów, okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w odpowiednim czasie, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji Konta Klienta.
 10. W wypadku opisanym w pkt. 9 powyżej Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja jest niemożliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości informując o tym Sprzedawcę w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych. W sytuacji opisanej powyżej gdy dodatkowo Klient dokonał już zapłaty za zamówiony Produkt, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część (gdyby zamówienie zostało zrealizowane w części). Zwrot płatności nastąpi w formie uzgodnionej indywidualnie z Klientem przy uwzględnieniu formy preferowanej przez Klienta.
 11. Rozpoczęcie realizacji zamówienia z zastrzeżeniem następuje:
 12. w przypadku płatności przelewem – z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia lub
 13. w przypadkach płatności on-line – z momentem dokonania zamówienia lub
 14. w przypadkach płatności za pobraniem – z momentem złożenia zamówienia.
 15. Sprzedawca umożliwia Klientowi Sklepu Internetowego możliwość anulowania złożonego Zamówienia:
 16. gdy Klient wybrał metodę dostawy Produktów za pośrednictwem kuriera/poczty – do chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z informacją, iż przesyłka została przekazana firmie kurierskiej/poczcie.
 17. gdy Klient wybrał odbiór osobisty – w każdej chwili przed dokonaniem odbioru Produktu.
5. METODY PŁATNOŚCI I DOSTAWA
 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
 3. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
 4. Odbiór osobisty
 5. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 6. Płatność przy odbiorze
 7. Płatność za pobraniem
 8. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 9. Płatności elektroniczne
 10. Płatność kartą płatniczą.
 11. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie oryginalnego zapakowanego nie noszącego śladów użytkowania Produktu Sprzedawcy przed jego upływem.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  – dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży)
  – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach –od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części
  dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 3 powyżej niniejszego Regulaminu, może zostać złożone poprzez przesłanie pisma pocztą tradycyjną, z dopiskiem „Zwrot”.
 5. Oświadczenie można także złożyć używając formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. Klient będący Konsumentem zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 8. Jeżeli Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. W sytuacji skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z prawa odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od niego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 10. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Klient będący Konsumentem, chyba że Sprzedawca otrzyma wyraźną zgodę na dokonanie innego sposobu płatności. Klient będący Konsumentem nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów w związku z omawianym zwrotem.
 11. Sprzedawca będzie uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego Konsumentem do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 14. o świadczenie usług jeśli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 15. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 16. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 17. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 18. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
7. REKLAMACJA DLA KLIENTÓW BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientom będących Konsumentami Produktu bez wad fizycznych i prawnych i ponosi wobec nich odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach prawa tj. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta będącego konsumentem na piśmie i powinna zawierać w szczególności:
 3. Imię i nazwisko
 4. adres do korespondencji
 5. adres poczty elektronicznej
 6. datę nabycia Produktu
 7. rodzaj reklamowanego Produktu
 8. dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia
 9. żądanie Klienta
 10. preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia Reklamacji
 11. Klient będący Konsumentem może także skorzystać z Formularza reklamacji, który dostępny jest na stronie Sklepu internetowego
 12. Klient będący Konsumentem, który wykonuje uprawnienia z tytułu Rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Produkt do Sprzedawcy na adres wskazany w § 2 Regulaminu (miejsce dostawy). Koszty dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca.
 13. Sprzedawca udziela gwarancji na każdy Produkt. Termin gwarancji wynosi 3 lata licząc od dnia, w którym Konsument otrzymał Produkt lub 12 miesięcy od dnia, w którym Przedsiębiorca otrzymał produkt.
 14. Obowiązkiem Klienta jest prawidłowa konserwacja Produktu oraz przestrzeganie zasad wynikający z instrukcji obsługi.
 15. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do Reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klienta zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
8. REKLAMACJA DLA KLIENTÓW BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI
 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientom będącym Przedsiębiorcami Produkty bez wad fizycznych i prawnych i ponosi wobec nich odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach prawa tj. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Klientom będącym Przedsiębiorcami przysługuje prawo złożenia Reklamacji według zasad określonych w § 7 pkt. 2 – 4 Regulaminu
 3. Klient będący przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu Rękojmi, jeżeli nie zbada Produktu w czasie i w sposób przyjęty dla Produktu oferowanych przez Sprzedawcę oraz gdy nie zawiadomi niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie.
 4. W przypadku gdy wada Towaru wyszła na jaw później Klient będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z Rękojmi jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy o wadzie niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 5. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami nie ma zastosowania 7 pkt. 7 przedmiotowego Regulaminu.
9. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży (niezbędne do wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w konsekwencji mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. Dane o których mowa w § 3 pkt 5 i 8 Regulaminu przekazywane są dobrowolnie.
 3. Niezbędnym elementem procedury rejestracji lub złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji lub składania zamówienia. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne jednakże konieczne w celu rejestracji czy też złożenia zamówienia jego realizacji i obsługi. Podanie danych oznaczonych jako nieobligatoryjne jest dobrowolne.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas rejestracji Konta Klienta lub składania zamówienia.
 5. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzonych danych
 6. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „zamawiam i płacę” Klienci posiadający Konto Klienta w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
 7. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie informacji do Sprzedawcy na adres podany w § 2 lub na adres poczty elektronicznej (e-mail): info@happies.pl.
 8. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 9. Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z Sprzedawcą w sposób wskazany w punkcie b) powyżej.
 10. Informacja o zasadach i sposobach utrwalenia, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
 12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
 13. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta
 14. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies, tj. małe pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta (laptop, smartfon, tablet), będącego użytkownikiem strony internetowej www.happies.pl.
 15. Wykorzystywane przez Sprzedawcę pliki typu cookies, używane są w celu optymalizacji procesu korzystania ze Sklepu internetowego tj. ulepszania struktury i zawartości strony www.
 16. Pliki typu cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Klienta. Zgoda może zostać wyrażona poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości serwisu.
 17. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości serwisu.
 18. Dokonanie czynności opisanych w pkt. 11 powyżej nie spowoduje ograniczeń funkcjonalności Sklepu Internetowego.
10. ZMIANA REGULAMINU
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu jedynie z przyczyn prawnych lub organizacyjnych.
 2. Klienci posiadający Konto Klienta w Sklepie internetowym zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany podczas rejestracji adres e-mail, nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.
 3. Klienci nie posiadający Konta Klienta w Sklepie Internetowym zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu przez umieszczenie na stronie wiadomości zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Przedmiotowa wiadomość zostanie utrzymana na stronie przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
 4. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta Klienta w każdym czasie w trybie określonym w § 3 pkt 8 Regulaminu.
 5. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według jego dotychczasowych postanowień.
11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).
 2. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 4. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
 5. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem poczty elektronicznej (e-mail) porady@dlakonsumentow.pl.
 6. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
 2. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem happies.pl udostępniony jest w formie, która umożliwia pozyskanie odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Klientem a Sprzedawcą, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks Postępowania Cywilnego.
 5. Integralną częścią Regulaminu jest – Wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.